Pictured: President Diaz Ordaz, President Nixon. Subject: Trip to Mexico – 1969, 1970.